PRIVACY VERKLARING (NL)

The Sketch Co. is een handelsnaam van Projektr.

Projektr, gevestigd te Stein, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Projektr

Steinderweg 81

6171 XJ Stein, Nederland

info@projektr.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Projektr verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Locatiegegevens
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
Lijst met contactgegevens van de klant via een app
Internetbrowser en apparaat type
Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@projektr.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Projektr verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Om goederen en diensten bij je af te leveren
Het afhandelen van jouw betaling
Projektr analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Projektr verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Projektr bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Wij bewaren gegevens zolang je geabonneerd bent op de nieuwsbrief. Wanneer je ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, bewaren we je gegevens nog gedurende 1 jaar nadat we hierop hebben gereageerd, om eventuele vervolgvragen te kunnen beantwoorden.

Reacties op artikelen op de website worden bewaard, en blijven op de website staan zolang het betreffende artikel op de website staat. Wil je een reactie verwijderen, neem dan contact met ons op.

Delen van persoonsgegevens met derden

Projektr verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Projektr gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Projektr gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Projektr en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@projektr.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op jouw verzoek.

Projektr wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Projektr neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@projektr.nl

PRIVACY STATEMENT (EN)

The Sketch Co. is a trading name of Projektr.

Projektr, based in Stein, The Netherlands, is responsible for processing personal data as shown in this privacy statement.

Contact details:

Projektr

Steinderweg 81

6171 XJ Stein, The Netherlands

info@projektr.nl

Personal data which we process

Projektr processes your personal details because you make use of our services and/or because you supply these details to us yourself.

Below you will find an overview of the personal data which we can process:

First name and surname
Gender
Date of birth
Place of birth
Address details
Telephone number
E-mail address
IP address
Other personal data that you actively provide, for example by creating a profile on this website, in correspondence and by telephone
Location data
Information about your activities on our website
Data on your surfing behaviour across different websites (for example because this company is part of an advertising network)
List of customer contact details via an app
Internet browser and device type
Bank account number
Special and/or sensitive personal data that we process

Our website and/or service does not have the intention to collect data about website visitors who are younger than 16 years old. Unless they have permission from their parents or guardian. However, we cannot verify whether a visitor is over 16. We therefore recommend that parents be involved in the online activities of their children, in order to prevent data being collected on children without parental permission. If you are convinced that we have collected personal data on a minor without such consent, please contact us at info@projektr.nl and we will delete this information.

With which purpose and on the basis of which basis we process personal data

Projektr processes your personal details for the following purposes:

Sending our newsletter and/or advertising folder
To be able to call or e-mail you if this is necessary to be able to carry out our service
To inform you about changes of our services and products.
To offer you the possibility to create an account
To deliver goods and services to you
To process your payment
Projektr analyse your behaviour on the website in order to improve the website and to tune the offer of products and services to your preferences.
Projektr also processes personal data if we are legally obliged to do so, such as data which we need for our tax return.
How long we keep personal details
Projektr does not keep your personal details longer than strictly necessary to realise the aims for which your details are collected. We use the following retention periods:

We keep data as long as you are subscribed to the newsletter. If you send us an e-mail or ask us a question via a contact form, we will keep your details for one year after we have responded, in order to be able to answer any follow-up questions.

Responses to articles on the website are saved and will remain on the website as long as the article in question is on the website. If you want to remove a comment, please contact us.

Sharing of personal data with third parties

Projektr provides only to third parties and only if this is necessary for the performance of our contract with you or to comply with a statutory obligation.

Cookies, or similar techniques, which we use

Projektr uses functional, analytical and tracking cookies. A cookie is a small text file which, when visiting this website for the first time, is stored in the browser of your computer, tablet or smartphone. Projektr uses cookies with a purely technical functionality. These ensure that the website works properly and that, for example, your preferences are remembered. These cookies are also used to make the website work properly and to optimise it. In addition, we place cookies that track your surfing behaviour so that we can offer you tailor-made content.

When you first visited our website, we informed you about these cookies and asked your permission to place them.

You can unsubscribe from cookies by configuring your internet browser in such a way that it does not store cookies anymore. In addition, you can delete all information that has previously been stored using your browser settings.

For an explanation, see: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Cookies are also placed on this website by third parties. These include advertisers and/or social media companies.

Reviewing, modifying or deleting data

You have the right to view, correct or remove your personal data. In addition you have the right to withdraw any consent for data processing or to object to the processing of your personal data by Projektr, and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal details that we hold about you in a computer file to you or another organisation named by you.

You can send a request for inspection, correction, deletion, data modification or request to withdraw your permission or objection to the processing of your personal data to info@projektr.nl.

To make sure that the request for inspection was made by you, we ask you to send a copy of your identity document with the request. Please make sure that your passport photo, MRZ (machine readable zone), passport number and Citizen Service Number (BSN) are blackened in this copy. This is to protect your privacy. We will respond to your request as quickly as possible, but within six weeks.

Projektr would also like to point out that you have the possibility to submit a complaint to the national supervisor, the Authority Personal Data. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we protect personal data

Projektr takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent abuse, loss, unauthorised access, unwanted disclosure and unauthorised changes. If you have the impression that your details are not properly secured or there are indications of abuse, please contact us via info@projektr.nl.